INPUT/OUTPUT. Codificació/descodificació en l’hemisferi esquerre.

Galeria Cànem. Castelló. Febrer, 2014

És veritat que el valor artístic de l’obra d’art va més enllà de l’execució tècnica o teòrica, ja que tant la seva concepció com la seva execució depenen de la personalitat i de la sensibilitat de l’autor i reflecteix el contingut anímic d’un moment de la seva vida. L’artista desenvolupa l’habilitat de lligar conceptes sensorials i emocions i vincular-los a un nou concepte. Encara que és difícil saber on es produeixen i quins circuïts utilitzen i com aquests s’adapten a les demències, és evident que diferents tipus de demències poden alterar el món intern de l’artista i condicionar trets característics en relació a l’àrea lesionada.(1)

Aquests estudis ens porten a plantejar la pregunta de si la creativitat artística, de la mateixa manera que ocorre amb el llenguatge, podria estar vinculada a determinades estructures cerebrals. No sembla que sigui així, ja que en el procés creatiu estan implícites diferents funcions mentals de les quals hem de destacar: la del procés d’associació-integració, que estableix la unificació de les capacitats internes (les sensacions, les emocions, les imatges, les idees,…), el procés d’elaboració de l’obra i el treball d’execució que depenen del talent i de l’habilitat personal. Això ens indica que els hemisferis cerebrals, encara que mantenen una activitat conjunta, s’especialitzen per determinades funcions, corresponent a l’hemisferi dret la capacitat artística encara que aquesta capacitat, pugui estar controlada o inhibida per l’hemisferi esquerre.

Aquests arguments ens suggereixen que els artistes, en general, presentariem unmajor domini de la part posterior de l’hemisferi dret, àrea en la qual el cervell normal integra les percepcions multi-sensorials (colors, sons, sensacions tàctils, espai). Se suposa que l’àrea posterior de l’hemisferi dret habitualment estaria inhibida per l’escorça dominant del lòbul frontal dret, per la qual cosa quan aquest es lesiona quedaria alliberada i donaria lloc a un major grau d’expressivitat artística. 

(1)Secundino López-*Pousa , neuròleg i director de la Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències del *Institut d’*Assistència *Sanitària de Girona

Input - Output

Any: 2012

Exposicions: Galeria Canem (Castelló)

Scroll to Top